• 20/11/2017
  • 00:00

วันที่ 20, 22, 24 พฤศจิกายน 2560

  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ กำหนดให้เป็นวัน สอบวัดผล มัธยมศึกษาปีที่ 6