• 19/02/2018
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 19, 21, 23 กุมภาพันธ์ 2561

  • สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ของชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  หยุดอ่านหนังสือ

วันที่ 19, 20 กุมภาพันธ์ 2561

  • ชั้นอนุบาล สอบวัดผล