• 04/12/2017
  • 00:00

วันที่ 4, 6, 8 ธันวาคม 2560

  • สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น อนุบาล (สอบถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560)
  • สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 (สอบถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560)
  • สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5