• 05/01/2018
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2561

  • ศุกร์ต้นเดือน นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 1  เข้าโบสถ์