• 16/10/2017
  • 09:02
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

  • วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
  • เริ่มเรียนพิเศษเย็น
  • สัปดาห์สอบแก้ตัว ระดับชั้น ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา ที่ติด 0, ร จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2560