• 02/02/2018
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

  • วันวิชาการ
  • ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค 2/2560 ( ห้องวิชาการ )
  • ศุกร์ต้นเดือน นักเรียนอนุบาลเข้าโบสถ์