• 08/02/2018
  • 00:00
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

  • วันวิชาการอนุบาล
  • ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ( ตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติงาน )