• 23/10/2017
  • 00:00

วันที่ 23 ตุลาคม 2560

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็น  “วันปิยมหาราช”