• 17/10/2017
  • 09:17
  • โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ค่ายความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6  ทั้งในและนอกโรงเรียน