• 03/11/2017
  • 08:00

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

  • กิจกรรมป๋าเวณียี่เป็ง งดเรียนพิเศษเย็น
  • กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
  • ศุกร์ต้นเดือน นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 2  เข้าโบสถ์