• 17/11/2017
  • 00:00

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

  • กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)
  • กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

  • สัมผัสชีวิต ม.3 และ ม.5
  • ปิดค่ายความรู้ ม.6
  • ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค 2/2560 ห้องวิชาการ