• 09/11/2017
  • 00:00

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2560

  • กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี มัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

  • ตลาดนัดอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 5)