ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ร.ต.ต.กฤษฎา สงวนศิลป์ จาก​สภอ.เมืองเชียงใ​หม่ ผู้รับผิดชอบโครงการตำรวจ DARE ได้เข้ามาชี้แจงถึงโครงการ เเจกหนังสือแก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อีกทั้งให้ความรู้่แก่นักเรียนและแนะนำโครงการ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด และรู้จักป้องกันตนเองจากอบายมุขทั้งปวง ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่ดีเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด……..

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo