คณะ
ผู้บริหารและคณะครู ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รุ่น ” Sieviete” ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS 65 รอบที่ 3

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo