คณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัด กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ให้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี แคล่วคล่องว่องไว เข้มแข็ง อดทน กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถช่วยเหลือ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ การทำกิจกรรมในครั้งนี้ มีลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 95 คน และอยู่ในความดูแลของรับผิดชอบของผู้กำกับลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน 15 ท่าน

[awesome-gallery id=9300]

0Shares