โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เจริญศิริ ป.6/3 และเด็กหญิงนภัสนันท์ ปัญญาราช ป.6/4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ที่สามารถสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559.

 

0Shares