โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 17 ที่สอบติดทุกสถาบัน ตั้งแต่ รอบรับตรง จนถึง TCAS รอบ 3 และทางโรงเรียน ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ที่กำลัง จะยื่น รอบที่ 4 และ รอบที่ 5 สมหวังในคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ โดยนักเรียนที่สอบติดแล้วมีรายชื่อดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาว ธนัญญา นฤนาทวงศ์สกุล [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว นชกร คุ้มสดวก [ กิจกรรมบำบัด เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ชนกนันท์ กันธะวงค์ [ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ชญากัญจน์ สัพพสิทธิมงคล [ การสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว เมวดี ด่านอนันต์ [ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ ม.นเรศวร ]

นางสาว ชนากานต์ ตุ่นมานะ [ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครรินทวิโรฒ ]

นางสาว กชวรรณ กรวิริยนนท์ [ รัฐประศาศนศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ธวัลหทัย ศรีสว่าง กายภาพบำบัด [ เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ดวงพร ลุงคำ [ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ฐิติกานต์ แสนทิพย์ [ บริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์ ม.พายัพ ]

นางสาว ปัทม์ ตระกูลทองสว่าง [ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ภัทรกันย์ ศรียอง [ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว สุภาพร แซ่โหว [ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หนานจิง สาธารณประชาชนจีน ]

นางสาว กันต์กณิษฐ์ กันทอินทร์ [ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ณัฐชา เชื้อประเสริฐ [ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ปิยธิดา อรุณการ [ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ฯ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว กนกกร จักรพรม [ การจัดการ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว อภิชญา ทาเกิด [ รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว นภัสสร อ่ำเอี่ยม [ เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว นฤมน กองแก้ว [ กิจกรรมบำบัด เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ปฏิมาภรณ์ อบอุ่นเชย [ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว เมธาวี อมรศรีชัยกุล [ กิจกรรมบำบัด เทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว กรกช สุคันธะ [ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ]

นางสาว เสาวลักษณ์ เกตุปาน [ บริบาลเภสัชกรรม เภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ]

นางสาว คัทลียา ภูมิอัครเศรษฐ [ วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.หอการค้าไทย ]

นางสาว กฤตธินันท์ ทวีบุญ [ AFS ]

นางสาว ธมลวรรณ สุยะ [ เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว พัชราวดี อุปคำ [ ปรัญชา มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ภัทรธิดา เกี๋ยงมะนา [ ภาษาจีนธุรกิจ จีนวิทยา ม.แม่ฟ้าหลวง ]

นางสาว ธัญชนก เก่งสาร [ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาว ขวัญจิรา กาเกตุ [ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ศรินรัตน์ ผู้มีคุณรัตน์ [ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ชนิษฐา ไชยยา [ ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ]

นางสาว ชนกนันท์ มหาวงศ์ [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว กุลธิดา นันทขว้าง [ การจัดการธุรกิจการบิน ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ]

นางสาว สุประภา ปันทวงศ์ [ เคมี วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว สุขศิริ โบถส์ทอง [ บริหารธุรกิจฯ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ภัครินทร์ คำจุมพล [ สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ปิ่นรัตน์ ใจคำปัน [ เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ผไทมาศ บุญแปลง  [ คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ]

นางสาว กรรณิการ์ เชื้อมูลรินทร์ [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ณัชชา จันทวารีย์ [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว นิศาชล บุญเลิศ [ วิทยาศาตร์เครื่องสำอาง วิทยาศาตร์เครื่องสำอาง ม.แม่ฟ้าหลวง ]

นางสาว กอรวี วงศ์สุริยะ [ การจัดการสมัยใหม่ ว.ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว อัญชิสา ฆ้องเลิศ [ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ศรุตา เพ็ญเวียง [ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ชนิษฎา กิตติกรวรเดช [ แอนนิเมชั่นและเกมส์ ว.ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว พัชรินทร์ เสรีไทย [ การจัดการ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว รักษ์ชนก โพธิ์พันธ์ [ พยาบาล พยาบาลศาสตร์ ว.พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ]

นางสาว สุพรรณิการ์ อิทธิบูชาเกียรติ [ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ]

นางสาว ธีริศรา เสถียรลัคนา [ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว เบญจรงค์ รุ่งแสง [ จิตรกรรม จิตรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ]

นางสาว ปณิตธี ไชยวงค์ [ วิศวกรรมกระบวนอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว เนตสินี วัฒนวงศ์ [ ภูมิศาสตร์ สังคมศาตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ธัญสิริ ปินตา [ บริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว อาภัสรา คำจริง [ รัฐศาสตร์ ว.บริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ ]

นางสาว ดลพร รัตนประภากร [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ชนัญญา อินทจักร์ [ ชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ศิรประภา ใจดี [ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ]

นางสาว กานต์ชนก มั่นคง [ วิศวกรรมกระบวนการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว โยธกา ขันเดช [ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ธัญชนก ธรรมทาทอง [ การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว ศศิภัค โยธา [ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาวสุกัญญา เสาร์เปา [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ทิพย์สุดา กล่ำบุตร [ วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาว ชัญญานุช จินดาแสงมณี [ การควบคุมการจราจรทางอากาศ บริหารธุรกิจ ว.นานาชาติเซนเทเรซา ]

นางสาว พิมพ์มาดา บันสิทธิ [ อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว ธัญวรัตน์ ทองเงา [ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ]

นางสาว ธัญญาลักษณ์ ดวงแสง [ รัฐประษสนาศาสตร์ ว.บริหารศาสตร์ ม.แม่โจ้ ]

นางสาว รัชพร สง่าผล [ การท่องเที่ยวและการบริหาร บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว ณัฐณิชา อ้ายเจริญ [ การท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว บุษบงกช บุญมาถา [ สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ วิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว วันวิสาข์ ปัญญารัตน์ [ เคมี วิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว พรไพลิน จินดามณี [ แอนนิเมชั่นและเกม ว.ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ณัฐณิชา ม่านจูแก้ว [ การส่งเสริมสุขภาพ แพทยศาสตร์ ม.พะเยา ]

นางสาว อาริสา วงค์พิงค์ [ การจัดการธุรกิจสายการบิน มนุษยศาสตร์ ม.กรุงเทพ ]

นางสาว ธัญญรัตน์ เกิดร่วม [ Educational Cooperation Program พัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ ]

นางสาว วลีรัตน์ ใจชมชื่น [ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ]

นางสาว ศิรประภา พรมมล [ การจัดการสื่อสาร วิทยาการจัดการฯ ม.พะเยา ]

นางสาว ปุญญาดา ภคเลิศพฤทธิ์ [ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ]

นางสาว ปริมประภา ปกสาง [ เซรามิค ศิลปกรรมศาสตร์ฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว รสิกา ชมนาน [ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว นงคราญ ธรรมไทสง [ การตลาด บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ ]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาว ยุตาภรณ์ ศรีจันตา [ ดนตรีสากล มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ]

นางสาว กานต์ธีรา ปัญญาทิพย์รัตน์ [ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว จิรภัทร ผลงามเนตรอรุณ [ สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ธัณย์จิรา พรประภาพูลศิริ [ สื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ณัจฉรีญา คำลือ [ ศิลปะและการออกแบบ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ]

นางสาว วิภาดา เก่งกาจ [ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว วณิชยา ชิบาฮาร่า [ บริหารทัรพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ]

นางสาว เมทิกา นพบุญญานนท์ [ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ]

นางสาว สุธิดา หยี่จ่อง [ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ผกาทอง เขียวแก้ว [ บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ ]

นางสาว สุภาภรณ์ นันต๊ะยศ [ พัฒนาการส่งเสริมนิเทศศาสตร์ฯ ผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ]

นางสาว กวิสรา ยิ่งนิยม [ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ธีรนันท์ วันใส [ การท่องเที่ยวและการโรงแรม มนุษยศาสตร์ ม.พายัพ ]

นางสาว ศิริยากร พันธุศาสตร์ [ บริหารทัรพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ]

นางสาว ณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์ [ นิเทศศาสตรฺบูรณาการ ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ ]

นางสาว อัฐภิญญา สายใจ [ ภาษาจีน ภาษาจีน ชินโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ]

นางสาว ธนิษฐา อินทร์แสงทอง [ นิเทศศาสตร์บูรณาการ ศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ ]

นางสาว ธีรนาฎ แสนคำงาม [ บริหารธุรกิจ ม.แม่โจ้ ]

นางสาว ณิชาภัทร คล้ายคลึง [ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว ปุญชรัสมิ์ ห่อทอง [ ปรัชญา มนุษายศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

นางสาว ณัฐวดี อยู่ญาติวงศ์ [ การจัดการธูรกิด้านจการบิน ว.การท่องเที่ยวและบริการ ม.รังสิต ]

นางสาว จีรวรรณ โยนิจ [ เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ศิลปกรรมศาสตร์ฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ]

นางสาว นพมาศ อุดมรัตน์ [ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ ว.นานาชาติ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ]

นางสาว พลอยพรรณ คูณประสิทธิ์พร [ บัญชี วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงราย ]

นางสาว ภณิดา ตาจ่อ [ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ นานาชาติ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ]

นางสาว น้ำทิพย์ จริยา [ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ]

นางสาว ชญานันท์ เทพเสาร์ [ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ]

0Shares