เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

  1. คุณครูสุขฤทัย คำแก่น จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นครูประจำชั้น 2 ห้อง ม.2/5
  2. คุณครูอัญชลิการ์ ขันติ จบการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันสอนวิชาภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5
 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares