เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดย ครูปวริสา อิ่นแก้ว และ ครูฐิติวรดา บวรฐิติกุล  ได้นำนักเรียนนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาค ช่อง 7 จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์ตรงรวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares