เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ CAS (Creativity Action Service) ณ มูลนิธิบ้านพรสวรรค์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมี ซิสเตอร์ ศิริยาภรณ์ ผิวชัย  ซิสเตอร์ พิรุณพร เดชาเลศ และ ซิสเตอร์ปราณี แสนต่างนา เป็นผู้ต้อนรับ ทางคณะนักเรียนและคุณครูได้เตรียมกิจกรรมการมอบความสุขให้เด็กยากจนและด้อยโอกาส เลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของและให้ทุนการศึกษา

นำโดยคุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ครูทยาวดี เวียนเสี้ยว

0Shares