รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ Best of Piety 2019 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป (น้องพิตต้า) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการงานประกาศเกียรติคุณจาก ท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares