ด้วยในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน จัด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 ขึ้น ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ “Beat Plastic Pollution : if you can’t reuse it, refuse it”  ซึ่งรณรงค์เกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก ส่งเสริมการรีไซเคิล ใช้ทรัพยากรบนผืนโลกอย่างมีจิตสำนึก เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ และลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ อันเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะรณรงค์ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เยาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรัษ์สิ่งแวดล้อมตามบริบทของตนอย่างเหมาะสม

โดยโรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียน จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

[awesome-gallery id=8168]

0Shares