วันที่ 26 เมษายน 2565 ฝ่ายบุคลากรได้จัดกิจกรรมสรรสร้างคนดีศรีพระหฤทัย ซึ่งโรงเรียนพระหฤทัยได้แสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ โดยในสัปดาห์นี้ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 2 รายการดังนี้ 


1.  การสอบแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวัน Earth Day : The special event for Earth Day 22th April 2022 “Clean Our Mind, Clean Our World” จัดโดย มูลนิธิ World Peace Ethics Club ผลปรากฏว่า

 • นางสาวศรัญยา คูโบตะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

      (The second runner-up) และมีนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 คนได้รับเกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมดังรายชื่อต่อไปนี้

 • นายสุภกร อินทะพันธุ ม.4/5
 • นางสาวดาราวดี  บุณยสุขเมที ม.4/1
 • นางสาวกันตา สมสุข ม.6/2
 • นางสาวนัจมีย์  การ์เด้น ม.4/1
 • นายภณธสินธุ์  สุขา  ม.5/1
 • นางสาวนฤมล  แสงชัย ม.5/1
 • นายณวัฒน์ วัฒนาวงศ์ ม.5/2
 • นางสาวอรณิชา รัตนชัยประสิทธิ์ ม.6/2
 • นางสาวพัชราภา  ศรีษาพุทธ ม.4/1
 • นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ ม.5/2
 • นางสาวศรัญยา คูโบตะ ม.5/2
 • นางสาวศิรภัสสร  ยอดจักร์ ม.3/4

2. การสอบแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ภาคภาษาอังกฤษ The 14th World Peace Ethics Contest (World-Pec) for Young People 2021 จัดโดยมูลนิธิ World Peace Ethics Club โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 

Grade 4-6 

 • ด.ช. ธนพล วิรวัฒน์ 5th prize 

Grade 7-9

 • นางสาวดาราวดี  บุณยสุขเมธี 6th prize
 • นางาสวพัชราภา ศรีษาพุทธ 9th prize

Grade 10-12

 • นายณวัฒน์ วัฒนาวงศ์ 6th prize
 • นางสาวศรัณยา คูโบตะ 13th prize
 • นายเป็นหนึ่ง จันทรสมบัติ 17th prize
 • นายศุทธวีร์ แซ่หยิ่ง 18th prize
 • นางสาวศุภัชญา ปั้นทอง 20th prize

โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน


Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo