เด็กหญิงวรัญญา วุฒิวิทยางกูล ชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร เหรียญทอง 2 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และ English จากโครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย


Google Photo
Google Photo
Google Photo