การแข่งขันฟุตบอล

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 นักฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลไมโลแชมป์เปี้ยน 2016 ชิงแชมป์โซนภาคเหนือ” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 9-10 ปี ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 5,000 บาท และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลสิงห์เชียงใหม่ 2016 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี

  [FGAL id=2441]

รางวัลแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2559 ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ พุทธสถาน ได้จัดงานจริยธรรมสัปดาห์วันอาสาฬหบูชา โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ผลปรากฏว่า เด็กหญิงอิสรีย์ ศิลปะกิจ ม.4/1 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท ครูที่ปรึกษา ครูเอมอร ตั้งศุภกุลและครูพิริมิตร เสือน่วม

  [FGAL id=2437]

โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา” ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ พุทธสถาน จ. เชียงใหม่ ในกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโล่เกียรติคุณดีเด่นให้โรงเรียนพระหฤทัยเป็น “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  [FGAL id=2432]

บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน “บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 ในรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ณ โรงเรียนสตรีน่าน จ.น่าน ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 5,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 15 ประกอบไปด้วย
1. ด.ญ.สรัลพร ประตังทะสา ม.3/4
2. ด.ญ.ศุภกัญญา ชัยวุฒิ ม.3/4
3. ด.ญ.ศุภนัดดา ชัยวุฒิ ม.3/3
4. ด.ญ.วิชดา ล้วนเนตรเงิน ม.3/4
5. ด.ญ.มณิสรา จิตติกานนท์ ม.3/4
6. ด.ญ.นันทินี ตั๋นฟู ม.3/4
7. ด.ญ.กรวรรณ สุรินทรัพย์ ม.3/4
8. ด.ญ.ฉัตรพร รังควร ม.3/4
9. ด.ญ.สิริกานต์ แสงเมือง ม.3/4
10. ด.ญ.วริศรา บำรุงพงศ์ ม.3/4
11. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์ ม.3/4
12. ด.ญ.สุภัสสรา กาศเกษม ม.3/4

และทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 3,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 13 ประกอบไปด้วย
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุขจิตร์ ป.6/2
2. ด.ญ.โคร่าโฮป เบียลท์ ป.6/3
3. ด.ญ.ภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.1/4
4. ด.ญ.ณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ ม.1/4
5. ด.ญ.วริยาพร มินานนท์ ม.1/4
6. ด.ญ.ธันยธร พัตรากุล ม.1/4
7. ด.ญ.ชนิษฐา สายน้ำเย็น ม.1/4
8. ด.ญ.ชญาดา เพลินจิต ม.1/5
9. ด.ญ.ชลพร หริตวร ม.2/4

และในขณะเดียวกัน ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ ได้รับเสื้อสามารถและถ้วยรางวัล นักกีฬาดีเด่นระดับภาคเหนือ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทั้งสองรุ่นจะได้เป็นตัวแทน 16 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชธานจากการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 รอบชิงแชมป์ประเทศ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

โดยมีผู้ฝึกสอน คือ ม.สมิต ค่อยประเสริฐ (ได้รับเสื้อสามารถและถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับภาคเหนือ) ผู้จัดการทีม ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

  [FGAL id=2422]

International Arts & Culture festival 2016

ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน “International Art&Culter Festival” ภายในงานได้จัดการแข่งขัน Speech Contest สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ผลปรากฏว่า น.ส.เขมพร ศรีสวัสดิ์ ชั้น ม.4 โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล 1,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจากภาควิชา น.ส.อัจจิมา สุริยันต์ ชั้น ม.6 โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับรางวัล 500 บาท และเกียรติบัตรจากภาควิชา ส่วนรางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ครูผู้ควบคุม มี 2 ท่าน คือ ครูสรวงสุดา ณ ผั้น และครูสุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล

  [FGAL id=2418]

TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2016

ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฏาคม 2559 ด.ญ.ธนานา คชสารมณี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “TGA-SINGHA Junior Ranking 2016” ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 9-10 ปี หญิง

  [FGAL id=2413]

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปาง

เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2559 ได้มีการแข่งขันว่ายน้ำ “ชิงแชมป์ภาคเหนือ” ณ จังหวัดลำปาง โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 

1.เด็กหญิงจรรยาพร รอบรู้ ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 9 ปีหญิง ได้ 2 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
2.เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 7 รุ่น 10 ปีหญิง ได้ 4 เหรียญทอง 4เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
3.เด็กชายศุภกร รอบรู้ ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 ได้ 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง
4.เด็กหญิงอิศรี จูฮอง ชั้น ม.1/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 12 ปีหญิง ได้ 8 เหรียญทอง 6เหรียญเงิน
และได้ร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ 700 ปี สปริ้นเตอร์ กกท.ภาค 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เด็กหญิงมานิตา วิลเลี่ยม ชั้น ป.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้ 8 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน

  [FGAL id=2408]

Thailand Hip Hop Dance Championship 2016

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้วและนางสาวขวัญจิรา กาเกตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น Hip Hop รุ่นจูเนียร์และรุ่นวาซิตตี้ ในรายการ Thailand Hip Hop Dance Championship 2016 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ในชื่อทีม Retreshmentcrew และ Embrace Cluster Varsity

  [FGAL id=2403]

แข่งขันทักษะภาษาไทย

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย ประเภททักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับภาคเหนือ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัยส่งเด็กชายหฤษฎ์ ชัยมงคล เข้าร่วมการแข่งขันในทักษะการฟัง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท ครูที่ปรึกษา ครูจันทร์จิรา บุญโต

  [FGAL id=2399]

สรรค์สร้างคนดีศรีพระหฤทัย หนูน้อยรีโว่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 บริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จำกัด ได้จัดงาน โตโยต้า เชียงใหม่ ไฮลักซ์ รีโว่ โชคทะลัก โชว์รูม  โดยภายในงานได้จัดการประกวด “หนูน้อยรีโว่” ซึ่งเด็กหญิงนันท์นภัส สุจา ชั้น ป.3/4 ได้เข้าร่วมประกวด ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

  [FGAL id=2394]