“รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้จัดงาน “Harris Institute Open House” ขึ้น ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
1. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
1.1 นางสาวเขมพร ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน Speech Contest ในหัวข้อ Knowledges and morals which one is more important for Thai teenagers และ Singing Contest ครูที่ปรึกษา ครูสรีย์ภรณ์ บุญญมงคล
1.2 เด็กหญิงกรชนก ลออพันธุ์สกุล ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Handwriting Contest
เด็กหญิงนันนภัส สุจา ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงมานิตา วิลเลี่ยม ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Reading Contest
เด็กหญิงนันทัชพร สุจริต ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงโศภิตา อินแจ้ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน Speech Contest
เด็กชายยุทธพงษ์ ศาลรุ่งเรืองกิจ ชั้น ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Story Contest เด็กหญิงพิจิตรา อาชีวะ ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Singing Contest
ครูที่ปรึกษา ครูรัตติกร เข็มขาว ครูพาฝัน นันเปรย ครูขวัญนา คำหมื่นและครูริญญานันท์ พิชัยภูริพงศ์
2. การแข่งขันทักษะภาษาจีน “รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน”
2.1 นางสาวนัทธมน ดุสิตโสภณ ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสอบHSK2
นางสาวจิตรา แซ่ฉา ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การสอบ HSK3
นางสาวอังค์วรา ฮวงชั้น ม.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การสอบ HSK1
เด็กหญิงจันจิรา เมธา ม.3/5 ได้รับรางวัลชมเชย การสอบYCT2

  [FGAL id=2575]

รางว้ลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม “วันรพี” ขึ้น ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ดังนี้ นางสาวศิริประภา พูดตรง นางสาวอภิชญา อินตาและนางสาวทิวาพร ไทยทศวงษ์ ชั้น ม.6/1 ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีโล่รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาทและเกียรติบัตร มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 โรงเรียน ครูที่ปรึกษา ครูอาทิตยา คำตั๋น

  [FGAL id=2570]

เยาวชนคนดี ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ได้มอบเกียรติบัตร “เยาวชนคนดี ประจำปี 2559” ให้กับ นางสาวฐิติวรดา กัลยา ประเภท เยาวชนผู้มีความสามารถด้านวิชาการ และนางสาวกุลนันทน์ คำบัวตอง ประเภท เยาวชนผู้มีความเสียสละ”

  [FGAL id=2558]

รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วม “การแข่งขันว่ายน้ำ” ในรายการ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11 ชิงแชมป์ภาคเหนือ” ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ดังนี้
1. เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 7 รุ่น 10 ปี 1 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง
2. เด็กหญิงมานิตา วิลเลียม ชั้น ป.6/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1 รุ่น 11 ปี 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
และ 1 เหรียญทองแดง
3. เด็กหญิงอิสรีย์ จูฮอง ชั้น ม.1/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 6 ได้ 3 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง

  [FGAL id=2467]