โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน เนื่องด้วยวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโรคที่เกิดในฤดูฝนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ของโรค รวมทั้ง เพื่อเฝ้าระวังในการป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพ โดยครูฝ่ายพยาบาล และนักเรียนแกนนำคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ ได้ทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และใส่สารทีมีเฟส (เอซาย) เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน


0Shares