เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  เทศบาลนครเชียงใหม่   ได้ดำเนิน โครงารส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวิถีชีวิตกับการเกษตรในเขตเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และเพิ่มแหล่งผลิตอาหารในเมืองเพื่อลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง

เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักเรียน แกนนำในการขยายผลไปสู่ภาคประชาชน ทางโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (ชมรม SC รักษ์โลก) จำนวน 26 คน  พร้อมทั้งโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0Shares