โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ได้จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง โดยได้รับการดูแลจากคุณครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาจีนอย่างใกล้ชิด ซึงทำให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุข และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิตประจำวันได้…

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo