โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ”จากคณะวิทยกร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะครูได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อนำไปใช้กับการเรียนการสอน และที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่นักเรียนพระหฤทัยทุกคน

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo