โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยได้รับเกียรติ จากคณะวิทยกรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ตั้งแต่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพระแม่มารีย์ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565..

Google Photo
Google Photo