วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนพระหฤทัย รักและรับใช้ ก้าวไกลเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ลิศล้ำวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพ
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนพระหฤทัย ร่วมสืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม
  5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  6. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
  7. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds