วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนพระหฤทัย ก้าวไกลด้วยคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานจิตตารมณ์รักและรับใช้

พันธกิจ (Mission)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น