เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 (เวลา 1300 – 1600) นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2  ได้ทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง .22 เจเกอร์ การปฏิบัติบนแนวยิง การเล็งการลั่นไก การเล็ง 3 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียนพระหฤทัย
– นศท.ชั้นปีที่ 1 มีจำนวนยอด 20 นาย (ช 16 ,ญ 4 )
– นศท.ชั้นปีที่ 2 มีจำนวนยอด 17 นาย (ช 13 , ญ 4 )
ณ สนามยิงปืน ศฝ.นศท.มทบ.33 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้หน่วยได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo