วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้กับบุคลากรครู ในหัวข้อเรื่อง “เรียนรู้ เข้าใจปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่น” วิทยากรโดย ดร.นันทกา สุปรียาพร จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo