ประมวลภาพชุดที่ 1 กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds