ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ตลอดจนประเมินพฤติกรรมสุขภาพให้กับนักเรียน ภายใต้สิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds