โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งกองลูกเสือสำรอง เข้าร่วม “งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1” (1st NATIONAL CUBOREE 2019 , THAILAND) ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสืออาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน พวกเราชาวพระหฤทัยขอเป็นกำลังใจให้

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares