โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งกองลูกเสือสำรอง เข้าร่วม “งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1” (1st NATIONAL CUBOREE 2019 , THAILAND) ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสืออาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน พวกเราชาวพระหฤทัยขอเป็นกำลังใจให้

0Shares