วันเสารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer(ฝาสีส้ม สูตรสำหรับเด็ก) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และทีมงานแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนของนักเรียน

ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เฝ้ารอและให้กำลังใจเด็กๆให้การรับการฉีดวัคซีน สำเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอพระเจ้าอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย