• 02 Dec, 2023

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ❤ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

"เด็กและเยาวชนคนดีวิถีพุทธ" ภายใต้โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช 2566 ได้แก่
  1. 1เด็กหญิงกนกวรรณ แสงมณีธรรม
  2. เด็กหญิงบุษราภรณ์ ศรีพิชยานันท์
  3. นางสาวพัชรีญา ปัญญาบุญ
  4. นายภัคพล กาติ๊บ
ในโอกาสนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม "คืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์" ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำปิง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา