• 02 Dec, 2023

สีประจำโรงเรียน

ชมพู – ขาว  หมายถึง สีสัญลักษณ์ของโรงเรียนพระหฤทัยที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ งดงาม อ่อนหวานอันเป็นศักดิ์และศรีแห่งยุวนารี ศรีพระหฤทัย      

 สีชมพู หมายถึง สีแห่งกุลสตรีที่จะดำรงศ์ศักดิ์แห่งตน ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน อ่อนหวาน ทั้งกริยา วาจา ใจ ให้ชนทั่วไปได้ประจักษ์ในคุณค่าที่แท้จริง      
 สีขาว หมายถึง สีแห่งศรัทธาแรงกล้าต่อพระผู้เป็นเจ้า ความบริสุทธิ์ แห่งศรัทธาและเรียนรู้จากศรัทธาที่จะดำรงพร้อมด้วยความเมตตา เสียสละต่อตนเองและผู้อื่นรอบข้าง      
 

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

SC-COLOR-150pxl


 ตราโรงเรียนมีรูปร่างลักษณะเป็นรูปโล่ มีหัวใจอยู่ตรงกลาง มีไม้กางเขนอยู่ในเปลวไฟ ซึ่งอยู่เหนือหัวใจ และมีรัศมีรอบๆหัวใจ ทั้งสองข้างของโล่ประดับด้วยกิ่งโอลีฟ      

 

หัวใจ หมายถึง  เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ เป็นสัญลักษณ์ของความรัก หมายถึง  ความรักของพระเจ้าที่มอบให้แก่มนุษย์ เราทุกคนจะมีความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และทุกคนในพระหฤทัย จะรักกันและกันโดยถือว่าเราเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน      

 

เปลวไฟ   หมายถึง ที่อยู่เหนือหัวใจ  หมายถึง  พลัง คนเราทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเอง ซึ่งเราจะใช้พลังที่เรามีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นพลังของความขยัน ความเพียรพยายามในการเรียนนักเรียนทุกคน ต้องพยายามศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเสมอ      

 

ไม้กางเขน หมายถึง  ความเสียสละ ซึ่งเป็นความเสียสละของพระเยซูคริสตเจ้าที่มีต่อมนุษย์เรา เมื่อนำเปลวไฟและกางเขนมารวมกันก็หมายถึง เราจะต้องมีพลังความขยันหมั่นเพียรอยู่ในหัวใจของเรา เสมอกันนี้ในพลังนั้นจะต้องมีความเสียสละประกอบอยู่ด้วยจึงจะประสบความสำเร็จ      

 

หนาม     หมายถึง อุปสรรคและความยากลำบาก ในชีวิตของคนเรานั้นจะต้องพบกับอุปสรรคและความ      
ยากลำบากมากมาย      

 

เลือด       หมายถึง  การต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรค ถ้าร่างกายปราศจากเลือดก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ เมื่อเอาหนามและเลือดมารวมกัน หมายถึง เราจะต้องต่อสู้ และเอาชนะอุปสรรค รวมทั้งความยากลำบาก ทั้งหลายด้วยความอดทน      

 

รัศมี       หมายถึง  ประกายแสงสว่างของสิ่งที่มีค่าและความปรีชาสามารถ เมื่อเรามาอยู่ในครอบครัวพระหฤทัย เราจะต้องเป็นแสงสว่างของสังคม เพื่อให้โลกของเราจรรโลงไว้ซึ่งความสว่างและ    ความสงบสุขของชีวิต      

 

กิ่งโอลีฟ  (มะกอกเทศ ) หมายถึง สัญลักษณ์ของชัยชนะ หรือ ความสำเร็จ DULCISSIMUM เป็นภาษาลาติน  หมายถึง ความอ่อนหวาน อ่อนโยน เอื้ออารี ซึ่งควรจะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ   กุลสตรีและเป็นบรรยากาศภายในโรงเรียนพระหฤทัย COR JESU เป็นภาษาลาติน หมายถึง หัวใจของพระเยซู โดยรวม หมายถึง ดวงฤทัยที่อ่อนหวานของพระเยซู