• 02 Dec, 2023

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

“รักและรับใช้ Love and Service Mind”

  • รัก หมายถึง รักด้วยความจริงใจโดยปราศจากเงื่อนไข      
  • รับใช้ หมายถึง การรับใช้เพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันและอุทิศตน รับใช้เพื่อนมนุษย์ในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส      

 

อัตลักษณ์ของบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย  

“สุภาพ อ่อนน้อม เมตตา ( Politeness Gentleness Kindness )”

  • สุภาพ หมายถึง การมีกิริยา วาจาที่ดี รู้จักกาลเทศะต่อสถานที่และต่อบุคคล      
  • อ่อนน้อม หมายถึง การยอมรับและปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอน      
  • เมตตา หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น