ผู้แทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอำนวยพรแด่คณะผู้บริหาร เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บริหาร และส่งมอบความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ได้อวยพรให้กับบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ให้ได้รับพระพรจากพระกุมารเยซู ให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไป