โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุทัชชา นาชัยเวียง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนพระหฤทัย ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าทดสอบทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อคัดเลีอกเข้าเรียน หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ปี1 ประจำปีการศึกษา2564 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ทางโรงเรียนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน