ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ที่มีอายุ 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) เข็มที่ 2 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนพระหฤทัย ในการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และทีมงานแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหางดง ซึ่งเป็นหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนของนักเรียน ขอขอบพระคุณเจ้าของสถานที่ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวก ขอพระเจ้าอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วย