ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดส่งอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ (Set box) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนทะยอยเข้ามารับอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ (Set box) เป็นระยะๆ