คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย ได้ร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวงวิญญาณ ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ ขอให้ท่านกลับสู่อ้อมพระหัตถ์ของเจ้าด้วยเทอญ