โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 รุ่น ” Sieviete” ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS 65 รอบที่ 1 Portfolio