ประกาศโรงเรียนพระหฤทัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565