โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้รับเชิญเข้าร่วมการอบรม “เยาวชนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่โรงเรียน Net Zero” เนื่องด้วยมูลนิธิ วาย. เอ็ม. ซี. เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ ร่วมกับเครือข่าย GLR 8+3 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว ภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของเยาวชนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงจัดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก และการปลูกฝังแนวคิด ตลอดจนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวแทนนักเรียน 2 คนและครูธัญญรัตน์ ชัยสา ครูที่ปรึกษา ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564