คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และครูแกนนำ ชมรม “SCรักษ์โลก” และ โรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และ โล่เกียรติคุณ หลังจากดำเนินงานและกิจกรรมในด้านการดูแล
     ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นาย รัฐพล นราดิศร ในวันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ.ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ทเชียงใหม่ ภายในงานได้เร่วมแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงาน ร่วมกับครูแกนนำ 30 โรงเรียน และลงนามความร่วมมือภาคีสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่